Algemene voorwaarden

Onze Algemene voorwaarden

Download als PDF

Artikel 1 Definities
 1. LeisureBooking: LeisureBooking.nl, onderdeel van Noveda Internet, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kasteel-Traverse 82, 5701NR te Helmond, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 17230976.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie LeisureBooking een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen LeisureBooking en de klant waarbij LeisureBooking zich jegens de klant verplicht tot de levering van de programmatuur als bedoeld in lid 4.
 4. Programmatuur: de door LeisureBooking aan de klant beschikbaar gestelde software door middel waarvan door het publiek, van het online reserveringssysteem voor campingplaatsen gebruik kan worden gemaakt.
 5. Schriftelijk: als schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden eveneens aangemerkt langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.
Artikel 2 Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen LeisureBooking en de klant.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt het bepaalde in de overeenkomst.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden ten einde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod en iedere offerte vrijblijvend.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden LeisureBooking niet.
 3. Aan een aanbod dat is gebaseerd op door de klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de klant geen rechten ontlenen.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van LeisureBooking door de klant is bevestigd.
 5. Indien de klant de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door zijn bevestiging daartoe bevoegd te zijn. De klant is naast deze natuurlijke of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 4 Inhoud van de overeenkomst
 1. De inhoud van de overeenkomst wordt beheerst door het bepaalde in de overeenkomst, de inhoud van deze algemene voorwaarden en alle na totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de klant binnen de in de overeenkomst vermelde termijn, of indien geen termijn is vermeld, binnen een redelijke termijn, zijn aanmeldgegevens ten behoeve van het gebruik van de programmatuur. Alle vermelde opleveringstermijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De klant is niet eerder gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden dan nadat hij LeisureBooking schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij LeisureBooking een redelijke termijn geeft om de programmatuur alsnog op te leveren en oplevering na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. Indien LeisureBooking voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens van de klant benodigd is, is de klant gehouden deze gegevens binnen een redelijke termijn aan LeisureBooking ter beschikking te stellen. Voor het overige dient de klant alle maatregelen te nemen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 4. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten van de programmatuur en de bevoegdheden die uit de overeenkomst voortvloeien. De klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant niet toegestaan zijn website waarop de programmatuur is geplaatst te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, of voor welk doel dan ook, ter beschikking van derden te stellen.
 5. De klant is verplicht de door LeisureBooking verstrekte aanmeldgegevens geheim te houden. Alle handelingen die op de account van de klant worden verricht worden hem toegerekend.
Artikel 5 Duur en opzegging van de overeenkomst
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van één jaar.
 2. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. De klant maakt nimmer aanspraak op restitutie van door of namens hem verrichte betalingen.
 3. Na verloop van de overeengekomen duur wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de overeenkomst één maand voor het verstrijken van de overeengekomen, dan wel verlengde duur, wordt opgezegd.
 4. Indien de opzeggingsverklaring van de klant niet tijdig is ontvangen wordt de overeenkomst beëindigd op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
Artikel 6 Opschorting en ontbinding
 1. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Leisure Booking gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. LeisureBooking is eveneens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de klant enige andere verplichting uit de overeenkomst niet tijdig of deugdelijk nakomt.
 2. LeisureBooking is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 3. Alle in verband met de opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de klant.
 4. De klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door LeisureBooking op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
Artikel 7 Prijzen en betalingen
 1. Tenzij anders is vermeld zijn alle vermelde prijzen exclusief BTW.
 2. De op de overeenkomst van toepassing zijnde prijzen zijn in het aanbod vermeld en middels vooruitbetaling aan LeisureBooking verschuldigd.
 3. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de door LeisureBooking voorgeschreven wijze.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft treedt het verzuim van rechtswege in zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt is de klant wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande betaling volledig is voldaan.
 5. Alle redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling, ten aanzien waarvan de klant in verzuim is (geweest) komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.
Artikel 8 Onderhoud
 1. LeisureBooking is te allen tijde bevoegd de programmatuur of servers tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de programmatuur of servers.
 2. De klant kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige schade als gevolg van de in dit artikel vermelde functionaliteitbeperkingen van de programmatuur.
 3. Niet-dringende onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden op tijdstippen waarop de klant daarvan de minste hinder zal ondervinden.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
 1. LeisureBooking is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade waaronder niet-limitatief begrepen schade als gevolg van al dan niet tijdelijke tekortkomingen in de beschikbaar gestelde programmatuur, storingen die daarin kunnen optreden en de deugdelijke werking van de voorzieningen beïnvloeden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van LeisureBooking.
 2. LeisureBooking aanvaardt in het bijzonder geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfstagnatie en schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik van de programmatuur.
 3. LeisureBooking is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van aanmeldgegevens.
 4. De klant vrijwaart LeisureBooking van alle aanspraken van derden die stelling rechtvaardigen dat de middels de programmatuur door of namens de klant gepubliceerde gegevens inbreuk maken op rechten van derden of dat deze gegevens anderszins onrechtmatig zijn.
 5. Indien en voor zover – onverminderd het bepaalde in het overige van deze voorwaarden - enige wettelijke grond aanleiding geeft tot schadevergoeding komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking en zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de ter zake van de overeenkomst door de klant betaalde prijs gedurende één jaar vóór het intreden van de schade, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LeisureBooking aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan LeisureBooking toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 6. De wijze van gebruik van de programmatuur is onder alle omstandigheden voor risico van de klant.
Artikel 10 Intellectueel eigendom
 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op de werking en vormgeving van de programmatuur, verbeteringen en uitbreidingen daarop berusten uitsluitend bij LeisureBooking.
 2. De klant zal zich onthouden van het verwijderen van enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom of daaraan wijzigingen aan te brengen.
 3. De klant is nimmer gerechtigd de programmatuur te kopiëren en/ of aan derden beschikbaar te stellen.
Artikel 11 Slotbepalingen
 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de klant en LeisureBooking is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan zijn partijen – alvorens een beroep te doen op de rechter – verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij een dwingende wettelijke regeling anders voorschrijft is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van LeisureBooking bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 4. LeisureBooking is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking.